เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาดูงานพร้อมหารือการดำเนินงานในพื้นที่ห้วงที่ผ่านมา

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายมะหามะพาซี แซการี นากยสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการมาศึกษาดูงานและพบปะผู้บริหารของ ศอ.บต. พร้อมหารือข้อราชการ ตลอดจนมาร่วมรับฟังการดำเนินงานของ ศอ.บต. ถึงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการกอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ

นายมะหามะเพาซี แซการี นากยสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ครูและวิทยากรอิสลามศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาโดยตลอด การเข้าพบเลขาธิการ ศอ.บต. ในครั้งนี้ก็เพื่อหาวิธีการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ครูสอนศาสนาอิสลามเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เนื่องจากเป็นบุคคลในพื้นที่และเป็นผู้มีความรู้ด้านศาสนาอิสลาม รวมถึงการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในกรอบของศาสนา และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้

ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวแสดงความยินดีในการพบปะหารือกับผู้แทนจากสมาคมครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้มานำเสนอข้อมูลและปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพราะนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอของสมาคมฯ ก็จะมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อให้มีครูและวิทยากรอิสลามศึกษามีความก้าวหน้าและความมั่นคงมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพราะครูทุกคนคือคนสำคัญ และครูทุกคนต้องเป็นผู้ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐหรือของเอกชน พร้อมยังเป็นผู้จุดประกายการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอีกด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน