มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก เนื่องจากมีมูลค่าสูงราว 15% ของตลาดอาหารโลก เนื่องจากประชากรของโลกที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 อาศัยอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้ประกอบการผลิตอาหารและสินค้าฮาลาลเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจการค้าด้านฮาลาลเติบโตอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดความพร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการฮาลาลที่ขาดการพัฒนาความรู้ ทั้งในระดับความรู้พื้นฐานด้านฮาลาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการเสียเปรียบในด้านการแข่งขันและความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นมุสลิมในต่างประเทศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และ 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาการอิสลาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ จัดทำ “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) เพื่อผลิตบุคลากรด้านฮาลาล สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม รวมทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าให้มีรายได้มั่นคงจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่งเสริมความเข้มแข็งงานด้านฮาลาลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) ถือเป็นหลักสูตรแรก และมีเพียงที่เดียวในประเทศไทยที่ตอบโจทย์ธุรกิจด้านฮาลาลแบบครบวงจร โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจในกิจการฮาลาลทั้งระบบแบบมืออาชีพ เรียนรู้แนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ โดยสามารถให้คำปรึกษา บริหารจัดการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลระบบฮาลาลในโรงงานอุตสาหกรรม

อีกทั้งยังสามารถดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 4 เดือน เรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 เดือน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการฮาลาลจริงที่กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ อีก 1 เดือน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เรียนต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. แต่ต้องมีประสบการณ์งานด้านฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 2. ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) โดยอัตราค่าเล่าเรียน ภาคปกติ 35,000 บาท/คน ภาคสมทบ 45,000 บาท/คน (รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางสำหรับเรียนภาคปฎิบัติ) จะเปิดรับผู้เรียนจำนวน 2 รุ่นต่อปี รุ่นละ 60 คน โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มการเรียนการสอนในเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564 และรุ่นที่ 2 เริ่มการเรียนการสอนในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 “กิจการฮาลาลคือการประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความถูกต้องเที่ยงตรงในทุกๆ ด้าน ทั้งแหล่งเงินทุน การจัดการสถานประกอบการ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้รับ

นอกจากนี้ ธุรกิจฮาลาลยังทำให้ผู้ประกอบการมีตลาดที่กว้างขึ้น โดยผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” (Halal System Management) จะได้รับองค์ความรู้บูรณาการหลักการฮาลาลที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของมุสลิม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในแหล่งอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านฮาลาลเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง ขอเชิญชวนบัณฑิตที่จบปริญญาตรีเข้ามาสมัคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการสร้างบุคลากรด้านฮาลาล ซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน เรียนแค่ 4 เดือน ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติงานได้จริง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณซุกรี แวสอเหาะ เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร Email : shukree.w@psu.ac.th โทร. 082-273-0548

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน