กิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ซึ่งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านสะโต หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้สำนึกดีร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งเยาวชนมีความเข้าใจและตื่นรู้ต่อมาตรการดังกล่าว และร่วมกันทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ในการจัดซื้อจัดหาเจลล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน