ศปก.อ.เบตง พบปะคณะกรรมการมัสยิดซอลาฮุดดิน ชุมชนบูเก็ตตักโกร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการปฏิบัติศาสนกิจเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม

วันนี้ (24 เมษายน 2564) นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ผอ.ศปก.อ.เบตง ได้มอบหมายให้นายบุญชัย เลี้ยงภิรมย์ภักดี ปลัดอำเภอเบตง ในนาม ศปก.อ.เบตง ได้พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน พร้อมติดตามผลการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มัสยิดซอลาฮุดดิน ชุมชนบูเก็ตตักโกร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด โดยมีนายสุกรี คีตะโสภณ ประธานชุมชนบูเก็ตตักโกร ผู้นำศาสนา คณะกรรมการชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง

โดยทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้งดการจัดกิจกรรมเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิด สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจละหมาฟัรฏ ทั้ง 5 เวลา ละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) และละหมาดตะรอเวียะห์ ขอความร่วมมือผู้นำศาสนา หรือผู้รับผิดชอบในการจัดละหมาด ควบคุมดูแลสัปปุรุษ หรือผู้ร่วมละหมาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และสำหรับการละหมาดวันศุกร์ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจไม่เกิน 45 นาที

ส่วนการเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติเอี๊ยะติก๊าฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างตันอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน