นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งว่า

“…กระผมนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน เดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม เป็นเดือนแห่งความเชื่อมั่น ที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้อย่างเต็มความสามารถ และด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง โดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม ทั้งเรื่องการมอง การพูด และการฟัง รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย ตลอดเดือนรอมฎอนนี้…”

การถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัด ขัดสน ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

“…กระผมขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมชาวจังหวัดยะลาทุกท่าน ได้ประกอบศาสนกิจบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน…”

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน