เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา
การบรรยายศาสนธรรม และการจัดงานการกุศล
(ฉบับที่ 8/2563)

แบ่งปัน