pnoht600109001010101_09012017_114326

จุฬาราชมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เปิดงาน “มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” โรงเรียนธรรมวิทยาฯ มุ่งเน้น เตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด งาน “มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-12 ม.ค. 60 ซึ่งทางโรงเรียนธรรมวิทยาฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู ได้แสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า หาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างความสัมพันธ์ และสร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ รู้จักการคิดแก้ปัญหา และอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานลุ่ม รู้รัก สมัครสมาน สามัคคี อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของรัฐ อีกด้วย

pnoht600109001010102_09012017_114326 pnoht600109001010103_09012017_114326 pnoht600109001010104_09012017_114326 pnoht600109001010105_09012017_114326

สำหรับกิจกรรมในงาน มีการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงภาคเวทีของกลุ่มสาระวิชาศาสนาและสามัญ โดยเป็นกิจกรรมชุมนุมที่เกิดจากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งมีการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิด วิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน