ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อรับทราบสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดยะลา

ที่ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้สรุปสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา โดยทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อใน 5 กลุ่มเสี่ยง (Swab) (PUI/ผู้สังเกตอาการ LQ/ก่อนผ่าตัด/ผู้สัมผัส/ต่างด้าว จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 8,955 ราย พบเชื้อ 133 ราย ไม่พอเชื้อ 8,793 ราย รอผล 29 ราย การเฝ้าระวังใน 4 กลุ่มเสี่ยง (Sentinel Surveillance) (บุคลากรทางการแพทย์/ผู้ต้องขัง/อาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก/ต่างด้าว) เป้าหมาย 1,310 ราย ผลงาน 916 ราย ร้อยละ 69.92 พบเชื้อ 0 ราย

สำหรับศูนย์สังเกตอาการ Local Quarantine สังเกตอาการสะสม 2,957 ราย ครบ 14 วัน สะสม 2,549 ราย สังเกตอาการคงเหลือ 408 ราย จำนวนเตียงที่รับได้ 1,780 เตียง คงเหลือ 1,372 เตียง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เป็น 0 ติดต่อกัน 30 วัน ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 133 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย รักษาหายสะสม 131 ราย ผู้ป่วยปัจจุบันรักษาในโรงพยาบาล 0 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

แบ่งปัน