นายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลาพร้อมคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ผอ.สวท.สตูล/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สวท.สตูล

สำหรับการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่าง โดย ผอ.สวท.สตูล ได้กล่าวว่า สวท.สตูล สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่หลักในการขยายผลนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สื่อของรัฐจะต้องมีการปรับตัว ทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการตอบโจทย์แนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมขึ้น ทั้ง On Air , On Line และ On Ground

ขณะที่ทางนายฟะฮ์รี ซูไลมาน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ได้สะท้อนว่า ปัจจุบันทุกคนสามารถออกสื่อได้เพราะมีโทรศัพท์มือถือที่จะถ่ายและเผยแพร่ผ่านออนไลน์ได้มากขึ้น ซึ่ง บางครั้งการใช้สื่อออนไลน์ก็สร้างความสับสนได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือปลอม ดังนั้นหน่วยงานที่เชื่อถือได้จึง มีบทบาทเป็นอย่างมาก ปัจจุบันทางสถานกงสุลฯ ก็ใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักในการสื่อสารกับคน อินโดนีเซียและหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ คือ Twitter Facebook Instagram และ Website โดยรัฐบาลกลางพยายามให้ทุกหน่วยงานใช้สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อสื่อสารกับประชาชน ชาวอินโดนีเซียให้มากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่จะสื่อสารออกไปนั้นจะต้องชัดเจนและถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีการประเมินในทุก ๆ ปี เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ของหน่วยงานรัฐ ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย จำนวนการใช้สื่อออนไลน์ จำนวนข่าวที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ จำนวนคนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์ และการพัฒนาต่อยอดจำนวนคนที่เข้าร่วมในสื่อออนไลน์ โดยการประเมินในปีที่ผ่านมา จากจำนวนสถานทูตและสถานกงสุลทั่วโลกที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ 131 แห่ง ทางสถานกงสุลสาธารณรัฐประจำจังหวัดสงขลา อยู่ในระดับ Top 10 ผู้คนเริ่มรู้จักสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มากขึ้น ผ่านสื่อออนไลน์ที่ใช้อยู่ โดยเฉพาะ Facebook Page : Indonesian Consulate in Songkhla ซึ่งมีการอัพเดทกิจกรรมและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ถัดจากนั้น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมภริยา นายกสมาคมอินโดนีเซีย สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดสตูลและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ณ ห้องส่ง FM 95.50 MHz เพื่อนำออกอากาศในลำดับต่อไปด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน