วันที่ 19 ก.พ. 63 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้อนรับนายโมฮัมหมัด นาซิรี ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Woman) สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของผู้หญิงในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองเลขาธิการ ศอ.บต.

โดยพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงภารกิจของ ศอ.บต. ว่า ศอ.บต. ไม่ได้เพิกเฉยต่อการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงและเด็ก โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี (ศป.ดส.) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว เมื่อกลางปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

โดยภารกิจหน้าที่ของศูนย์ประสานงานสตรีและเด็ก สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติความมั่นคงและการพัฒนา ด้วยการสร้างความเสมอภาคทางด้านสิทธิและเสรีภาพแก่เด็กและสตรี รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางสังคม ทั้งนี้ ศอ.บต. จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้อยู่ดี กินดี และเป็นสุข โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษา การสร้างรายได้ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสร้างรายได้

ด้าน นายโมฮัมหมัด นาซิรี ผู้อำนวยการ Un Women สะท้อนถึงความตั้งใจและยินดีในการให้ความร่วมมือกับ ศอ.บต. ในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสตรี และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือทางด้านแหล่งทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ รวมไปถึงการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างโครงการนำร่อง (Pilot Project) ที่จะเป็นตัวอย่างของวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice) แก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น กลุ่มบังซาโมโร ซึ่งเป็นกลุ่มชนมุสลิมในเกาะมินดาเนา ของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น

สำหรับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทผู้หญิง ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยเป็นไปตามข้อมติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 และมติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญ และเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในการส่งเสริมสันติภาพ รวมถึงมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง โดยร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. และ ศป.ดส. ในห้วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านการช่วยเหลือสิทธิด้านเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงด้านอื่น ๆ ตลอดจนได้หารือถึงความร่วมมือในการดำเนินงานกับ (UN Women) ในอนาคตด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

5

แบ่งปัน