bangkok

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “โพล ความกังวลของคนคอการเมืองต่อข่าวรับสินบนของ อดีตเจ้าหน้าที่รัฐ” จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,256 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 23 – 28 ม.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.4 ติดตามข่าวสารการเมืองเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 28.6 ระบุอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และร้อยละ 8.0 ระบุบางสัปดาห์ไม่ได้ติดตาม และไม่ได้ติดตามเลยตามลำดับ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.6 ทราบข่าวกรณีบริษัทเอกชนข้ามชาติจ่ายสินบนอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินโบอิ้ง ช่วงปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่ร้อยละ 39.4 ไม่ทราบข่าว โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 มีความกังวัลต่อความกังวลต่อผลกระทบของข่าวรับสินบนต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย มีเพียงร้อยละ 15.4 ไม่กังวล

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.2 ระบุควรใช้ มาตรา 44 ขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นให้หมดสิ้นในขณะที่ร้อยละ 23.8 ระบุไม่ควรใช้

 

 

ที่มา : INN News

แบ่งปัน