กรุงเทพมหานคร 05 ธ.ค. 2559 : ซุบฮิ-05.03น. | ซุฮุริ-12.09น. | อัศริ-15.23น. | มัฆริบ-17.49น. | อีซา-19.04น.   
 
สังคมมุสลิมปลอดบุหรี่
   
   
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกที่องค์การอนามัยโลก กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้โลกเบี้ยวใบนี้หลุดพ้นจาก “ควันบุหรี่มรณะ”      วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกที่องค์การอนามัยโลก กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้โลกเบี้ยวใบนี้หลุดพ้นจาก “ควันบุหรี่มรณะ”ที่เข่นฆ่าชีวิตผู้คนแบบตายผ่อนส่งคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้คือThe WHO Framework Convention on Tobacco Control แปลเป็นไทยว่า “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่”

      ปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่คนสูบบุหรี่ เข้าวัยเป็นหนุ่มหน่อยก็เริ่มริลองกันแล้ว คงนึกว่ามันเท่เสียเต็มประดา ไม่เพียงเพราะวัยรุ่นชายอย่างเดียว วัยรุ่นหญิงก็เอากับเขาด้วย เห็นแล้วหดหู่ใจยิ่งนัก ทำไมสังคมสมัยนี้มีแต่ควันบุหรี่ลอยล่องเต็มไปหมด แทนที่จะได้สูดอากาศดีๆ กลับได้มลพิษแทนเสียนี่ หรือว่าบุหรี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว..!!

      ทุกประเทศทั่วโลกถือว่ายาเสพติด หรือสิ่งเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายในการซื้อหรือขายอย่างเคร่งครัด แต่น่าแปลกเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งเสพติดสองชนิด คือ บุหรี่และเหล้า ที่นอกจากจะไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้ว ยังได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายและโฆษณาอย่างกว้างขวาง มิหนำซ้ำ ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลยังเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสียเอง

      ผลร้ายของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางมานาน ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดและหลอดลม หลอดลมโป่งพอง โรคหัวใจ เส้นเลือดแข็งหรือตีบตัน และโรคอื่นๆอีกหลายโรค ความรู้เหล่านี้ไม่ค่อยมีผลโดยตรงที่จะทำให้คนสูบบุหรี่ลดจำนวนลงแต่อย่างใด แต่กลับจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลก ที่เป็นเช่นนี้เพราะผลร้ายของบุหรี่ต่อสุขภาพเกิดขึ้นอย่างช้าๆ กว่าจะรู้สึกตัวก็ติดบุหรี่จนถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้ว      ปัญหาอย่างชัดเจนของการนิยมสูบบุหรี่ในหมู่มุสลิม ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงในประเทศมุสลิมอื่นๆด้วย ในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมุสลิมสูงที่สุดในโลก (ประมาณ 225 ล้านคน) พบว่าร้อยละ 59 ของผู้ชายอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลก รองลงมาคือบังคลาเทศ ซึ่งมีประชากร 152 ล้านคน ร้อยละ 54 ของผู้ชายกลุ่มอายุเดียวกันสูบบุหรี่ สำหรับ ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ และปากีสถาน อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 35 – 40

      ในประเทศไทย สถิติสำหรับปี 2547 พบว่าผู้ชายอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ถึงร้อยละ 39 (ลดลงจากร้อยละ 56ในปี 2534) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสำรวจโดยเฉพาะว่า มุสลิมในประเทศไทย มีอัตราการสูบบุหรี่สูงเท่าใด แต่จากการสังเกตทั่วๆไปคงเป็นที่ยอมรับว่า ผู้ชายมุสลิมสูบบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง เวลาเราไปละหมาดวันศุกร์ หรือเวลาร่วมงานเฉลิมฉลองต่างๆ ตามสุเหร่า จะเห็นกลุ่มพี่น้องมุสลิมนั่งร่วมวงสนทนา ซดน้ำชาและสูบบุหรี่ไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ครูสอนศาสนา และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับศาสนาติดบุหรี่ รวมทั้งป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จำนวนไม่น้อย

      จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2547 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในชายอายุ 15 ปีขึ้นไปในภาคใต้ สูงกว่าภาคอื่นๆ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และที่ชัดเจนกว่านั้นพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส (ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม) อยู่ระหว่างร้อยละ 47-53 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้ ซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 44 หากวิเคราะห์จากข้อมูลเหล่านี้ก็พอสรุปได้โดยทางอ้อมว่ามุสลิมไทยมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิม

      อาจมีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ มุสลิมสูบบุหรี่กันมากเพราะไม่มีคำสั่งห้ามการสูบบุหรี่ที่ชัดเจนในอิสลามเหมือนห้ามการดื่มเหล้า จึงสูบบุหรี่แทนการดื่มเหล้ากระนั้นหรือ? ข้อสงสัยนี้อาจตอบได้อย่างสั้นๆว่า อิสลามมีข้อห้ามอย่างชัดเจนที่ครอบคลุมถึงการสูบบุหรี่
ปัญหาอยู่ที่การเผยแพร่การตีความของข้อห้ามนี้มิได้ทำอย่างมีระบบ และไม่สามารถกระจายข้อมูลความรู้เหล่านี้ถึงพี่น้องมุสลิมอย่างทั่วถึง

      ในยุคของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ยังไม่มีใครรู้จักใบยาสูบ และไม่มีการสูบบุหรี่เหมือนกับการดื่มเหล้า จึงเป็นความจริงว่าไม่มีโองการกุรอานหรือหะดิษกล่าวถึงบุหรี่โดยเฉพาะ แม้แต่ในยุคของท่านอีหม่ามทั้งสี่ บุหรื่เริ่มเป็นที่รู้จักและเสพกันในช่วง 600 ปีมานี้เอง และเริ่มแพร่หลายสู่กลุ่มประเทศมุสลิม ประมาณฮิจเราะห์ศักราช 1100 หรือ ประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว ในระยะแรกๆ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสี่มัซฮับ ได้พยายามรวบรวมความคิดที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปว่าการสูบบุหรี่ฮารามหรือไม่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ส่วนใหญ่ตัดสินว่าฮาราม บางกลุ่มไม่ถือว่าฮารามแต่เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และส่วนน้อยอีกกลุ่มหนึ่งถือว่าอนุญาตให้สูบได้

หลักฐานต่างๆที่ห้ามสูบบุหรี่
1.อัลลอฮฺทรงห้ามมิให้ฆ่าตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมและห้ามนำพาตัวเองสู่ความหายนะ
ความว่า"และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ"(อันนิสาอ์ 4:29)
ความว่า "และจงอย่ายื่นมือของพวกเจ้าสู่ความหายนะ"(อัลบะเกาะเราะห์ 2:195)

2.การสูบบุหรี่เป็นการสุรุ่ยสุร่ายที่อัลลอฮฺทรงห้าม ตามสถิติพบว่าบริษัทผลิตบุหรี่ในอเมริกาได้ผลิตบุหรี่เป็นจำนวนเงินถึงสามหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีในขณะที่อัลลอฮฺทรงตรัสว่า
ความว่า"และพวกเจ้าจงอย่าสุรุ่ยสุร่าย"(อัลอิสรออ์ 17:26)

3.สร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้างและครอบครัว
ความว่า"และบรรดาผู้ที่สร้างความเดือดร้อนแก่มวลชนผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงด้วยสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำ แน่นอนเขาเหล่านั้นต้องแบกความเท็จและบาปอันชัดแจ้ง"(อัลอะห์ซาบ33:58)

4.บุหรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจะเห็นได้จากคราบนิโคตินที่ติดตามไรฟันและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งดังนั้นบุหรี่จึงเป็นสิ่งต้องห้าม(หะรอม)
อัลลอฮ์ทรงตรัสความว่า"และพระองค์ทรงห้ามพวกเขาจากสิ่งที่เลวทรามและน่ารังเกียจทั้งหลาย"(อัลอะอ์รอฟ7:15)

5.บุหรี่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้อิ่มและไม่ใช่ยารักษาโรคเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่จึงเป็นการเปล่าประโยชน์และการเปล่าประโยชน์นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม(หะรอม)

6.บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังคำแถลงการขององค์การอนามัยโลกในปี 1978 ว่า"การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ไปทำลายสุขภาพและทำให้เสียชีวิตก่อนวัย" 
  update : 2011-05-31 11:47:02 / จำนวนผู้ชม 2292 ครั้ง  
   
     
 
            ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มาลาลา ยูซาฟไฟ วัย17ปี ได้รับรางวัลโนเบล เพียงเพราะเธอทำงานต่อต้านอิสลาม
• ผบ.ทบ.ผุดทุ่งยางแดงโมเดลสกัดเผาร.ร.ติดระบบเตือนภัยจว.ใต้เพิ่มชุดอปพร.
• แชร์ว่อนเน็ต!ใช้เท้านวดแป้งโรตีพบเป็นภาพในอินเดีย
• " กอด และ บอกรัก คือ ยาวิเศษของชีวิตคู่ "
• เริ่มใช้แล้ว! แบบเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาของ นร.มุสลิม จากมานะ มานี เป็น อามีนะห์ อามานีย์
 
     
 
    แสดงความคิดเห็น
ชื่อ / email*
 กรุณาพิมพ์ตัวเลขตามที่เห็นด้วยค่ะ
 
ไม่มีข้อมูลแสดงความคิดเห็น
 
   
 
   
10 อันดับข่าวเด่น
 

 

 

 

 

 

 
 
 
สำนักข่าวไทยมุสลิม : หน้าแรก | ข่าวไทยมุสลิม | ข่าวโลกมุสลิม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ไอเดียธุรกิจ | แนะนำมัสยิด | ข้อมูลอิสลาม | สลามทูเดย์ | ร้านอาหาร | กิจกรรม | Photo Gallery
หนังสือพิมพ์กัมปง : หนังสือพิมพ์กัมปงไทย | กังปงทัวร์ | กัมปงเกษตร | เรือนร่างเดียวกัน | พูดคุยในกัมปง | กัมปงโฟกัส | กัมปงโพส | กิจกรรม | ไอเดียธุรกิจ | ประวัตินบี
ข่าวทั่วไป : การเมือง | อาชญกรรม | ต่างประเทศ | เศรษฐกิจ | เทคโนโลยี | ฟุตบอล | บันเทิง | สุขภาพ