คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนอิสระ (IPHRC) ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ได้กล่าวประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่รัฐพม่าอย่างจริงจัง

IPHRC เรียกร้องให้ทุกรัฐที่เป็นสมาชิก OIC โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านกระตุ้นให้พม่ายึดมั่นในพันธกรณีในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาและแสดงความกังวลในเวทีระหว่างประเทศที่เหมาะสมรวมทั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและ คณะมนตรีความมั่นคง

IPHRC กล่าวว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะสำรวจโอกาสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาเหตุร้ายของชาวโรฮิงญา คณะกรรมาธิการได้ติดต่อการต่างประเทศของพม่าเพื่อให้มีการเยี่ยมชมข้อเท็จจริงและตั้งสำนักงาน OIC เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในยะไข่

ซึ่งองค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโรฮิงญา 60,000 คนได้หนีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและการสังหารหมู่ในพม่า องค์การสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้มีความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและถ้าคนที่ด้อยโอกาสทางการเมืองและเศรษฐกิจคนอื่น ๆ จะกลายเป็นกลุ่มที่อ่อนแอ

แบ่งปัน