สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรม “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล” ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2560

3

ทั้งนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการทำงาน ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ “เปิดประตู SMEs ไทย สู่ตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ และความเข้าใจในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาลได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามหลักการฐานศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือจากผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ SMEs ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) กระทรวงอุตสาหกรรม โทร.02-564-4000 ต่อ 1214-15 หรือโทร 086-7534967

5

5

2

แบ่งปัน