26.2 C
Bangkok
วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2019
หน้าแรก ข่าวมุสลิม ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.ค. 62

  ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีโครงการจัดทำสมุดบันทึก ซึ่งมีภาพประกอบและเนื้อหาที่สะท้อนวิถีชีวิตและมุมมองของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย เพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสลามที่สำคัญและสถานศึกษาต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทยที่ชุมชนต่างศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสันติโดยมีเยาวชนเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทพัฒนาชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศแบ่งกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) การประกวดเรียงความ และ (2) การประกวดภาพถ่าย เพื่อคัดเลือกผลงานนำไปใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การประกวดเรียงความหัวข้อ “เยาวชนไทยมุสลิม ร่วมใจอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” เรียงความควรสะท้อนถึงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาสังคมให้สงบสุขน่าอยู่ สมาชิกในสังคมมีความสามัคคีปรองดอง เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางความคิด มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑.๑ การส่งผลงาน      ๑.๑.๑ การประกวดเรียงความแบ่งเป็น ๒...

“ไอแบงก์” ครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 หลังแผนฟื้นฟู เร่งสร้างกำไร เน้นความยั่งยืนทางการเงินคู่ธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมพัฒนาระบบIT

  ไอแบงก์ ครบรอบ 16 ปี ก้าวสู่ปีที่ 17 ระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระบุเป็นปีที่สำคัญหลังออกจากแผนฟื้นฟูเมื่อตอนต้นปี จบไตรมาสแรกสามารถทำกำไรสุทธิกว่า 170 ล้านบาท ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ามุสลิมตามพันธกิจธนาคาร ควบคู่การขยายสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่คุณภาพสูงความเสี่ยงต่ำ พร้อมเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศ (ไอที) เพื่อรองรับโมบายแบงก์กิ้ง นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เป็นประธานงาน “16th Anniversary ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 16 ก้าวสู่ปีที่ 17 พร้อมร่วมประกอบพิธีการทางศาสนาและให้การต้อนรับ ฯพณฯอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวขอพรสร้างความสิริมงคล ร่วมกับกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามระดับประเทศหลายท่าน ในช่วงเช้าวันนี้ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย...

จุฬาฯประกาศไม่เห็นดวงจันทร์ให้วันพุธที่5มิถุนายน2562เป็นวันอีดิ้ลฟิตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อีฏิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

นราธิวาส จัดรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเด็กกำพร้าตรงที่ว่าการอ.บาเจาะ 21 พ.ค.

  ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อำเภอบาเจาะ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมสตรีมุสลิม ชมรมดอกพุทธ และทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์และช่วยเหลือเด็กกำพร้าขึ้น เป็นปีที่ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีการบรรยายทางศาสนา ในหัวข้อ "คุณค่าและความสำคัญของการดูแลเด็กกำพร้า" การจัดเลี้ยงอาหารละศีลอด การมอบเงินช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า ทั้งไทยพุทธและมุสลิม กว่า 600 คน คนละ 500 บาท "...ในหนึ่งปี ควรมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มนี้ ที่จะช่วยส่งเสริม ช่วยพัฒนาได้อย่างไร ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ..." ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า...

ไอแบงก์ จัดโครงการ “ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

  ด้วยปีพุทธศักราช 2562 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาตามโปราณราชประเพณี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่า "เนื่องในโอกาสดังกล่าว ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้ตรงกับเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ เดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดโครงการ "ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์...เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในโครงการข้างต้นนี้จะจัดขึ้นใน 7 พื้นที่ พื้นที่แรกคือ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จังหวัดกรงเทพฯ และจะจัดครั้งต่อไปที่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส มัสยิดกลางจังหวัดยะลา...

ไอแบงก์ เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้า เชิญชวนเปลี่ยนบัตร ATM แบบชิปการ์ดฟรี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของลูกค้า ขอเชิญชวนลูกค้าที่ใช้บัตรเอทีเอ็มแบบแถบแม่เหล็ก (ATM Magnetic) มาเปลี่ยนเป็นบัตรเอทีเอ็มแบบชิปการ์ด (ATM Chip Card) ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ด้วยรหัสบัตร (PIN number) 6 หลัก ทำให้ยากต่อการ ...

ข่าวเด็ด

โพสล่าสุด

เมื่อพ่อครัวหรือแม่ครัว ต้องการชิมอาหารเพื่อให้รู้รสชาติของอาหารที่ปรุง จะมีผลเสียต่อการถือศีลอดหรือไม่?

การชิมอาหารของคนทำอาหารหรือคนซื้ออาหาร ถือว่าไม่ทำให้เสียศีลอด ตราบใดที่อาหารที่ชิมนั้นไม่ตกไปในลำคอ วิธีการคือควรจะชิมด้วยปลายลิ้นแล้วคายออก แม้กลิ่นหรือรสชาติจะเข้าสู่ด้านในลำคอก็ตาม ท่านอิบนุอับบาส(ร.ฎ.) บอกว่า “การชิมอาหารในหม้อถือว่าไม่เป็นไร ตราบใดที่มันไม่ตกสู่ลำคอขณะที่เขาถือศีลอด” และท่านหะซันบอกกล่าวว่า : เมื่อชิมแล้วให้บ้วนทิ้ง แต่ที่ดีที่สุดก็คือ ควรจะห่างไกลการดังกล่าวจะปลอดภัยกว่า