ที่ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ เครือข่ายสื่อมวลชนอาสาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “ตลาดใหญ่ปลอดบุหรี่” ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตถนนถลางและซอยรมณีย์ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตและนางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตร่วมลงนามและมีแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญาในการร่วมรณรงค์เผยแพร่ข่าวสารความคิด ปลูกฝังค่านิยม การไม่สูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงทุกพื้นที่ในสังคมไทย ตลอดจนตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่อย่างกว้างขวาง ซึ่งในอนาคตน่าจะส่งผลให้การสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตนในฐานะตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ยินดีจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งผลักดันนโยบายให้ “หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่” กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นตลาดปลอดบุหรี่ต้นแบบแก่ตลาดอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าหากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ สร้างปัจจัยเอื้ออาทรทั้งมาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็จะทำให้ชาวภูเก็ตและทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขานุการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับด้านสุขภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้มาท่องเที่ยว และประชาชนที่อยู่ในบริเวณชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ให้ปลอดภัยจากสารพิษในควันบุหรี่
โดยนอกเหนือจากการรณรงค์ในพื้นที่แล้ว ยังรวมไปถึงการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการ “หลาดใหญ่ปลอดบุหรี่” ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำให้หลาดใหญ่ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รวมไปถึงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะอีกด้วย

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ทางเทศบาลนครภูเก็ต มีความยินดีอย่างยิ่งที่พื้นที่หลาดใหญ่ ได้มีโอกาสจัดกิจจะกรรมเพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ถนนถลางเป็นถนนที่เก่าแก่สายหนึ่งของภูเก็ต ซึ่งมีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาทั้งจีน อินเดีย ยุโรป มุสลิม ส่วนผู้คนก็ประกอบอาชีพค้าขาย และมีอาคารบ้านเก่าลักษณะตึกแถวที่เป็นรูปแบบที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีส ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปีนังและสิงคโปร์ จึงกลายเป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองสายประวัติศาสตร์ และคงเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ตเอาไว้

ปัจจุบันพื้นที่นี้กลายเป็นเป้าหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เเละเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับสุขภาพ ในฐานะตัวแทนของชาวถนนถลาง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ จึงเห็นเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้อาศัย และผู้มาเยือนให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสองซึ่งมีอันตรายมาก

ทางด้านนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในนโยบายของชุมชนเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่ามีจำนวนเยอะขึ้น ปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากการสูบบุหรี่ ส่วนถนนคนเดินหลาดใหญ่ที่ทางชุมชนได้จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ทางชุมชนก็ประกาศชัดเจนให้เป็นถนนคนเดินปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 และที่มากไปกว่านั้นคืออยากให้ปลอดบุหรี่ทุกวัน การที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นำโครงการนี้เข้ามา ทางชุมชนก็ยินดีให้การตอบรับในทันทีที่จะร่วมงาน และสนับสนุนทุกกิจกรรมของมูลนิธิ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงสิงโต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน วูซูต้านภัยบุหรี่ จากโรงเรียนภูเก็ตวูซู ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หลังพิธีเปิดมีการมอบป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขานุการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้นำป้ายสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ให้หลาดใหญ่ภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ส่งมาให้กับนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธี และส่งต่อให้กับนางสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นผู้รับมอบอย่างเป็นทาง จากนั้น จึงนำเข้าสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “หลาดใหญ่ปลอดบุหรี่”

 

ที่มา : ThaiNews

 

561000009943203

.

561000009943208