s__27746311

อิหม่าม คณะกรรมการ และสัปบุรุษมัสยิดอัสสอาดะห์ มีความยินดีขอเชิญร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศล รวมน้ำใจสู่อัสสอาดะห์ เพื่อหารายได้ ก่อสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จ และใช้ในกิจกรรมของมัสยิดอัสสอาดะห์ ในวันศุกร์-เสาร์ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 อ่อนนุช ซ.65

แบ่งปัน