pnoht600119001004101 pnoht600119001004102

นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน 11 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 และบรรยายพิเศษ ทิศทางการแก้ปัญหาชายแดนใต้สู่ความยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น และ อปม.ช. จากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย บึงกาฬ และสกลนคร จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง กรอบแนวคิดและทิศทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยสันติวิธี ผศ.ดร.รักษ์พงษ์ เพชรคำ ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ปัจจุบันและอนาคต โดย ผบ.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร์ กลยุทธ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเสวนา พลังประชารัฐกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสัมมนากลุ่มย่อยกลยุทธ์การจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน