ศอ.บต. สนับสนุนงานด้านฮาลาล ร่วมจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ครั้งที่ 7 หวังกระตุ้นการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดโลกมุสลิม

วันนี้ (5 ก.ค. 60) ที่ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายบุญธรรม มุนีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 (World HAPEX 2017) โดยมี ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันฮาลาล ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลกรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านต่างๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาล

การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า ฮาลาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (HALAL For Sustainable development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ กระตุ้นผู้ผลิตสินค้าให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิต และผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่นๆ

นายบุญธรรม มุนีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีมาตรการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลู่ทาง และโอกาสในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการฮาลาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศในการพัฒนาการลงทุนสู่ประตูอาเซียน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทำให้ประชาชนสามารถดำเนินธุรกิจในการผลิตสินค้าฮาลาลได้ โดยหัวใจสำคัญ คือ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวมุสลิม ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ทำงานขับเคลื่อนฮาลาลกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาแล้วหลายปี ขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาลในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ตลาดโลกมุสลิมต่อไป

pnoht600705001037402_05072017_103250

000

แบ่งปัน