รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ที่จ.นราธิวาส พร้อมย้ำให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก/เยาวชนในพื้นที่ ในทุกมิติ

วันนี้ (17 ก.ย.65) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่บริเวณลานหลังปอเนาะบาบอซูบ้านปูลากาป๊ะ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อปท. อดีต ส.ส. จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มพลังมวลชน ศูนย์ฯ ตาดีกา 13 ตำบลในพื้นที่ และพี่น้องพุทธ-พี่น้องมุสลิม ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขอชื่นชมทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ที่จัดโครงการฯ ขึ้น มีหลากหลายกิจกรรม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก/เยาวชน ได้แสดงออกและแสดงศักยภาพของตนเอง ขอฝากการแข่งขันให้นึกถึงมิตรภาพมากกว่าการแพ้ชนะ ถือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และฝากถึงผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง ดูแลแนะนำเด็ก/เยาวชน ว่าการเป็นนักกีฬาต้องมีวินัย หมั่นฝึกซ้อม ซึ่งตนเองพร้อมสนับสนุนส่งเสริมทุกเรื่องที่เป็นการพัฒนาและยกระดับเด็ก/เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนาจังหวัด สังคม และประเทศชาติ

ด้านนายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า โรงเรียนตาดีกาถือเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สำคัญยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทำการเรียนการสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องให้กับเด็ก ๆ และเยาวชน ในพื้นที่ ในส่วนของการจัดโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นวันที่ 17-18 กันยายน2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก/เยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแสดงศักยภาพด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านวิชาการ กีฬา การประกวดบนเวที

อีกทั้ง เปิดโอกาสให้เด็ก/เยาวชน ได้แสดงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์ควบคู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ สู่ความเป็นเลิศ ยกระดับสู่การแข่งขันในระดับอำเภอ/จังหวัดระดับภาคและระดับชาติต่อไป ที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้ยังแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างสันติสุข และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการป้องกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมงานได้ ถึงวันที่ 18 กันยายน นี้ ซึ่งภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น อาหารพื้นเมือง และสินค้าอื่น ๆ กว่า 20 บูธ ด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน