pnoht600112001000701_12012017_074025

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นคุณค่าและพลังแห่งความสามารถของเด็กจึงได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ เสริมสร้างศักยภาพ ให้เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ เสริมสร้างระเบียบวินัย สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม มีโอกาสได้ศึกษาและค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งเข้าถึงนวัตกรรมเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ

ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้จัดทำท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ สร้างฝันให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความรู้ ความคิด ความมีเหตุผลและความเพลิดเพลินในการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว สร้างความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ การศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

pnoht600112001000702_12012017_074025 pnoht600112001000703_12012017_074025

การจัดแสดงท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ครั้งนี้ จะจัดในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการแสดงกิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถร่วมชมแสดงท้องฟ้าจำลอง วันที่ 14 มกราคม 2560 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ตั้งแต่เวลา 09.00-13.30 น.

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน