ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยร้อยตำรวจเอกภูมินทร์ พึ่งสุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย พร้อมพนักงาน เข้าเยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาล เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในช่วงเช้าวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานไอแบงก์ ได้เข้าชมการจัดนิทรรศการ “ปณิธาณความดี…มีแล้วแบ่งปัน”เป็นการแสดงกิจกรรม CSR ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสานรักษาต่อยอด จากนั้นเข้าชมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” ที่ได้แสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ ร.9 มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน และยังเข้าชมร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตลอดจนนิทรรศการจากมูลนิธิ Miracle of Life ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ท้องสนามหลวง
img_5482

img_5466

3-600-400

แบ่งปัน