s__27533319

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยการบริจาคเงินผ่าน ชื่อบัญชี “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” เลขที่ 008-1-31765-4 สาขาอโศก ทั้งนี้ เพื่อเตรียมเงินบริจาคดังกล่าว…สู่มือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ibank Call Center  โทร 1302

แบ่งปัน