เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 04.45 น. ที่ผ่านมา   กรมการปกครอง ได้จัดให้มี  “พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักร ซาอุดีอาระเบีย ประจำปี  2560”  โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษดา บุญราช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีอำนวยพร ฯ    พร้อมด้วย  นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนกรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  อาจารย์ ประสาน ศรีเจริญ  รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี   อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องผู้แสวงบุญที่มาร่วมส่งผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จ.สมุทรปราการ

แบ่งปัน