bangkokhalal2017-10-02-60-1

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมาโนช แดงโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด “งาน Bangkok Halal 2017” ซึ่งการจัดงานปีนี้ภายใต้แนวคิด Halal Tourism 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี พลเอกสมโภชน์ เงินเจริญ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการจัดงานในปีนี้

นอกจากนี้ ผู้บริหารไอแบงก์ นำโดย นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา นางสาวนุจรี ภักดีเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร และ นายอนุพงศ์ เชวงเกียรติกุล ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินและร่วมให้คำแนะนำธุรกิจ ประเภท Startup / SMEs และ Business Success ในกิจกรรม MBM Award ครั้งที่ 2 และ นายสมชาติ มิตรอารีย์ ผู้จัดการบริหารส่วน ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยาการในงานสัมมนา “ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism โดยสถาบันอาหารร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “การสร้างโอกาสทางการตลาดในธุรกิจโรงงานผลิตอาหารฮาลาลอย่างไรให้สำเร็จ” ณ สนามกีฬาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

แบ่งปัน