ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดอบรมหลักสูตร ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ต่อยอดนโยบาย ปลอดทุจริต 100% ของธนาคาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและไม่อดทนต่อการทุจริต กลับคืนสู่ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ คิวเฮ้าส์ อโศก โดยมีนายธนสาร สุรวุฒิกุล กรรมการธนาคาร นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร และพนักงานระดับบริหารทั้งสำนักงานใหญ่และภูมิภาค จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม

นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “ไอแบงก์ธนาคารคุณธรรม” โดยเน้นย้ำการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จากเดิมซึ่งก็มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป ไอแบงก์ดำเนินธุรกิจตามหลักศาสนาอิสลาม และทุกศาสนาล้วนอยู่บนหลักคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้นหากพนักงานทุกคนตระหนักและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและมีจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ก็จะส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างเป็นธรรม

สำหรับความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้ ไอแบงก์ได้รับเกียรติจาก รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เกียรติอบรมในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” และ อ.บรรจง บินกาซัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชะรีอะฮ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ธนาคารคุณธรรม”  การอบรมครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 สำหรับพนักงานระดับบริหารทั้งนี้เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กร และจะมีรุ่นต่อๆไปสำหรับพนักงานทุกระดับชั้นเพราะเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อร่วมกันสร้างไอแบงก์ให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่นยืนต่อไป

 

1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8
นายพรเลิศ ลัธธนันท์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)

.

2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3
นายธนสาร สุรวุฒิกุล กรรมการธนาคาร

.

3-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคาร

.

4-%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5
รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ

.

5-%e0%b8%ad-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%87
อ.บรรจง บินกาซัน

แบ่งปัน