ด้วยปีพุทธศักราช 2562 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาตามโปราณราชประเพณี

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่า “เนื่องในโอกาสดังกล่าว ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้ตรงกับเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ เดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดโครงการ “ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยในโครงการข้างต้นนี้จะจัดขึ้นใน 7 พื้นที่ พื้นที่แรกคือ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จังหวัดกรงเทพฯ และจะจัดครั้งต่อไปที่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส มัสยิดกลางจังหวัดยะลา มัสยิดกลางหรือมัสยิดมัมบังจังหวัดสตูล มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่างได้แก่

1. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและธำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย
2. การจัดเลี้ยงละศิลอด โดยก่อนการละศิลอดจะมีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมุสลิม” การถวายพระชัยมงคล และการขอดุอาอฺ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และนอกจากนี้ ไอแบงก์ยังได้มีการถวายกระพรผ่านสื่อมุสลิมต่างๆ ตลอดจนจัดรายการเฉลิมพระเกียรติ 12 ตอน ภายใต้ชื่อรายการ “ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์…เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ Yateem TV ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรไทยมุสลิม ตลอดจนการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรไทยมุสลิม และแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีของชาวมุสลิม เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันในการธำรงซึ่งสถาบันหลักของชาติ”

 

ผู้สื่อข่าว : สมศักดิ์ หินแก้ว
บันทึกภาพ : สมศักดิ์ หินแก้ว

 

.

untitled-4

.

untitled-1

.

untitled-2

.

untitled-3-1

แบ่งปัน