img_9860

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร” ให้แก่ผู้บริหารธนาคาร โดยมีนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ กรรมการธนาคารและประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR) นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์  กรรมการและรักษาการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารร่วมรับฟังการบรรยายกันอย่างพร้อมเพรียง   ณ ห้องประชุมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ชั้น 23  อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก

แบ่งปัน