%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c-1000-730

ตามที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหา ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มีการทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อเสริมทีมงานสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคาร 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย
 2. นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย
 3. นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน
  และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-960-640

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินการธนาคารมาโดยตลอด โดยเริ่มทำงานกับธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) โดยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการฝ่าย ต่อจากนั้น ได้ร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ดูแลฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ฝ่ายตรวจสอบ และ ฝ่ายกิจการสาขา ตำแหน่งสุดท้ายคือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเครือข่ายสาขาภูมิภาค จากนั้นได้ร่วมงานกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดูแล Head of Field Operation & Support และก่อนที่จะมาร่วมงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ มาร่วมงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%86%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a3-960-640

นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Cleveland State University, Ohio, USA เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านสินเชื่อธุรกิจและการเงินการธนาคาร เคยเป็นที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการกลุ่มวิเคราะห์ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ต่อมาร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เคยดูแลฝ่ายสินเชื่อโครงการพิเศษ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และฝ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัย ล่าสุดก่อนมาร่วมงานที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการอาวุโส/หัวหน้าทีมบริหารงานด้านกลยุทธ์เครือข่ายลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในปัจจุบัน นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2

นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (Finance) Oklahoma City University, Oklahoma, USA เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินการธนาคารและร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมากว่า 12 ปี เคยร่วมงานกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ต่อมาได้ร่วมงานกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตำแหน่งล่าสุดคือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์ ได้ร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน

แบ่งปัน