ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG&CSR) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดโลกการเงินอิสลาม ตามแผน CSR ประจำปี 2562 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้ทางการเงิน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง” พร้อมกันนี้ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR) ได้ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ และดร.นิพนธ์ โซ๊ะเฮง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรปิดท้ายการอบรม
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กับคณะรัฐศาสตร์ (สิงห์ทอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงิน การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดต่อไปยังคนใกล้ชิดด้วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดโดยบุคลากรของไอแบงก์ที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าอบรมหัวข้อเรื่อง“การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล”โดยนางพรทิพา โตวิชัย ผู้จัดการสำนักเขตธนบุรี และเรื่อง“การเงินการธนาคารอิสลาม” โดย ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย ชะรีอะฮ์ ช่วงบ่ายอบรมเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไป”โดย ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ และเรื่อง “การให้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”(กยศ.) โดย นายธนยศ สมนีย์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารกยศ. ฝ่ายนโยบายรัฐ ติดตามด้วย Workshop การค้นหาคำตอบจากความรู้ที่ได้รับเสริมทักษะแนวคิดหลักการเงินอิสลามร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ปิดท้ายก่อนจบด้วยการเสวนาเรื่อง “บทบาทของบัณทิตในการพัฒนาสังคม” โดย อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับนักศึกษาที่จะเป็นบัณทิตออกไปสู่สังคมด้วยกับความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%992jpg

8-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5

7%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1

6%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1

5%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1

4-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2

3%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8d

แบ่งปัน