ร้อยตำรวจเอกภูมินทร์ พึ่งสุจริต   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประธานพิธีในการอบรมหลักสูตร “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)”  มอบของที่ระลึกแก่ นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย  สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่ผู้บริหารธนาคาร เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นภายในธนาคาร  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก   เมื่อช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2561  ที่ผ่านมา

แบ่งปัน