pnoht600126001019901_26012017_021252

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุมสู่ชุมชนรอบสถานศึกษาบูรณาการการเรียนรู้

ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุมสู่ชุมชนรอบสถานศึกษาบูรณาการการเรียนรู้ โดยมี ดร.นิเพาซาน วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ดร.นิเพาซาน วาบา ผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบริการสังคม ชุมชน ผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านจิตใจ สุขภาพอนามัย ความเพลิดเพลิน ฯลฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครอง พี่น้องประชาชน สามารถพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ด้านเจตคติ ที่มีต่อสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก ตลาดนัดชุมนุม บริการตัดผม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

pnoht600126001019902_26012017_021252 pnoht600126001019904_26012017_021252

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนรอบสถานศึกษา และเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออก แสดงความสามารถในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ความรู้ทักษะ และความสามารถของนักเรียนในรูปแบบตลาดนัดชุมนุมตลอดจน ความบันเทิง สนุกสนาน คลายเครียดในรูปแบบการแสดงออก กิจกรรมกีฬานันทนาการเป็นสื่อให้บุคลากร ครู ในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบสถานศึกษาอีกด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน