สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส กับโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 62 ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน

วันนี้ (20 ธ.ค. 61) นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดนราธิวาส นางสาวโสรายา สาเรป ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม นายกิตติพงศ์ ศิริพร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส และนายอดุลชัย แวสือแม ครูผู้สอน โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 62 ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน ที่โรงเรียนนราวิทย์อิสลาม อำเภอเมืองนราธิวาส

นายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง สำหรับการบริหารจัดการด้่นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีอันสู่การพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

ที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่

พลังงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและชุมชน การเสริมสร้างความรู้และการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ดี เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน และการพึ่งพาตรเองด้านพลังงานของประเทศต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส ได้สาธิตการเทียบอัตราวัตต์ของหลอดไฟแต่ชนิดและค่าไฟ เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในบ้านอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน