วันที่ 22 ม.ค. 63 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชน โครงการ “Move World Together” และรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่ประกวดชนะเลิศจากประเทศเกาหลี เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในความรู้ ความลำมารถ ความอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับคณะ นายศิริพงษ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการ “Move World Together” กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ พร้อมร่วมกันมอบ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูเคลื่อนโลก จากโครงการ “Move World Together” แก่คุณครูฮาร์ตีนี มะเซ็ง ครูที่ปรึกษา กลุ่มผลงานแผ่นเช็ดเหงื่อระงับกลิ่นกายสารสกัดใบฝรั่ง รางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ จาก Seoul International Invention Fair 2019 รางวัล INNOPA Special Prize จากประเทศอินโดนีเชีย แก่นายรอซี สุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ สำหรับเยาวชนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ทั้งนี้ ทางคณะเยาวชนและครูที่ปรึกษา ยังได้กล่าวแสดงความรู้สึกรวมถึงแรงบันลาดใจที่ได้เข้าร่วม โครงการ “Move World Together”

โครงการ “Move World Together” เกิดจากความร่วมมือของ องค์กรภาคีหลัก 4 ภาคี ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ , กรมกิจการเด็กและเยาวชน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน (ความรู้ สติปัญญา ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์นอกกรอบ และสำนึกจิตอาสา) และมีพลังความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

โดยเริ่มตันจากการหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ๆ เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น พึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยการจัดหลักสูตรอบรมที่เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และยึดหลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ไตร่ตรองเป็นระบบ (ซึ่งผสมผสานเนื้อหาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาสติปัญญา การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน การพัฒนาชุมชนและสังคมฯลฯ) ให้แก่แกนนำกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มสามารถกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาของตน

สำหรับโครงการ “ผลงานแผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง” ของกลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลา ประกอบด้วย นางสาวนูไรดา แมเราะ นางสาวพัตมา มอลอ นางสาวซาวียะห์ จะปะกียา โดยมีอาจารย์ฮาร์ตีณี มะเซ็ง เป็นครูที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ “Move World Together” ปีที่ 6 เมื่อปี 2560 เยาวชนได้มีการพัฒนาผลงานอย่างตลเนื่องเรื่อยมา จนมาถึงวันนี้วันที่ประสบความสำเร็จ ได้ช่วยเหลือและแก้ปัญหาของชุมชนเป็นอย่างมาก รวมถึงได้คว้ารางวัลต่าง ๆ จากการประกวดทั้งระดับประเทศ อย่างการได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดงานวันนักประดิษฐ์ 2019 ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้จัดขึ้น และเวทีนานาชาติ SIIF 2019 : Seoul International Invention Fair 2019 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

8

.

6

.

7

แบ่งปัน