วันที่ 9 ม.ค. 63 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านเสริมสร้างความยุติธรรม ที่หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราลการจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พลตรี ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาคามมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมกรอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ และมีคณะที่ปรึกษาด้านเสริมสร้างความยุติธรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อุสตาซ อิหม่าม คอเต็บ ผู้บริการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา โต๊ะครูสถาบันการศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ จำนวน 89 คน เข้าร่วมการประชุม

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ (9 ม.ค. 63) เพื่อต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และกลุ่มผู้นำภาคประชาชนของพื้นที่ ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกัน และขจัดปัญหาในพื้นที่ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นเวทีการพูดคุยเพื่อสันติสุข นำข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไปร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุดตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ต่อไป

ด้าน พลตรี ชัชภณ สว่างโชติ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาคามมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การประชุมจัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรก ก็ตั้งใจจัดประชุมแบบนี้ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคณะกรรมการที่ปรึกษารวม 303 คน เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นที่เคารพนับถือทางสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความยุติธรรมและเกิดช่องทางในการร้องทุกข์จากประชาชน ต้องรวบรวมความคิด ข้อมูล เพื่อความง่ายและความสะดวกในการกำหนดนโยบายและดำเนินการตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มีดำริไว้

“…ความไม่ยุติธรรมคือบ่อเกิดของปัญหา และความยุติธรรมเป็นการแก้ ผดุงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคม สังคมของพี่น้องมุสลิมมีความเชื่อในเรื่องของความยุติธรรมอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องขอความเห็น คำแนะนำจากผู้อาวุโส ผู้รู้ บาบอ โต๊ะครู เพื่อนำความคิด ข้อมูล ไปปรับใช้ในการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อความสุขของส่วนรวม และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน…”

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเสริมสร้างความยุติธรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางในการดำเนินงานให้คำปรึกษาหารือ หรือเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ประสานและปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรภาครัฐในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

4

.

1

แบ่งปัน