พันเอก ปราโมทย์ พรมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการดำเนินการ 3 ส่วน คือ

1.มาตรการในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 คือ การที่พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด สามารถที่จะประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ ได้สั่งการให้มีการบูรณาการทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายภาครัฐ ภาคประชาชน กำลังประจำถิ่น โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

2.การให้การสนับสนุนพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ เนื่องจากในเดือนอันประเสิรฐนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเฉพาะกิจ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการมอบสิ่งของเพื่อให้ในการละศีลอด นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการประกาศ ออกคำสั่ง โดยใช้อำนาจของกฏหมายพิเศษ ในเรื่องห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายประทัดและสิ่งเทียมวัตถุระเบิดในช่วงเดือนรอมฎอนโดยเด็ดขาด เพราะว่าการจำหน่ายหรือจุดประทัด ถือว่าเป็นการรบกวนการประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชน

และ 3.มาตราการอำนวยความสะดวก ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมในการประกอบศาสนกิจ โดยเฉพาะผู้ที่สัญจรไปมาตามถนนหนทางในช่วงเดือนรอมฎอน ทางกองทัพจะปรับมาตรการที่ด่านตรวจ ให้เป็นด่านอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วง 17.00-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงใกล้ละศีลอดของพี่น้องมุสลิม ณ จุดนั้นจะเปิดด่านเป็นด่านอำนวยความสะดวก และจะมอบสิ่งของที่จะละศีลอดให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา เพราะอาจมีบางท่านที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีในการละศีลอดที่มัสยิดได้

โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวด้วยว่า โดยภาพรวมของเดือนรอมฎอนปีนี้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า ต้องขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจว่าทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมที่จะดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ในการประกอบศาสนกิจ เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสิรฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในปีนี้อย่างเต็มที่

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน