พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางพบปะ เยี่ยมเยียน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนปีใหม่ 2563 ณ บ้านพักท่านจุฬาราชมนตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่ออวยพรปีใหม่และพูดคุยหารือข้อราชการ พร้อมขอคำชี้แนะแนวทางการทำงาน บูรณาการให้ประสานสอดคล้องกับนโยบาย และสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

โดยจุฬาราชมนตรีได้ชื่นชมการทำงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องของการใช้ความจริงใจเข้าต่อสู้กับภารกิจ ทำให้ภาพรวมของงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ควบคู่กับการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วจุฬาราชมนตรีได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช้ความรุนแรง และขอเป็นกำลังในการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พร้อมดำเนินการตามคำแนะนำ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและความร่วมมือ รวมถึงน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง จริงใจอันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน