เดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่กำลังจะมาถึง เป็นเดือนที่มีความสำคัญของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ในอันที่จะประกอบศาสนกิจด้วยการถือศีลอด ในโอกาสนี้พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอวยพรให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนา โดยมีความว่า

“…พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน ในโอกาสที่เดือนรอมฎอนได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ ขอแสดงความยินดีมายังทุกท่านที่มีโอกาสเข้าสู่เดือนแห่งการทำความดีตามหลักศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัด ด้วยการถือศีลอด งดเว้นจากการรับประทานอาหารในตอนกลางวัน และงดการกระทำในสิ่งต้องห้าม ทั้งด้วยกาย วาจา ในอันที่สร้างความเสื่อมเสียความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น

นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติเพื่อเสริมผลบุญด้วยการอ่านคัมภีร์กุรอาน เพื่อทบทวนคำสอนของศาสนาร่วมกันละหมาดซูนัติ ทำจิตใจให้สงบรำลึกและกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าในยามค่ำคืน อันเป็นการปฏิบัติที่แสดงถึงความภักดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ รับผลบุญจากการทำความดีตลอดทั้งเดือน พี่น้องทั้งหลาย ปัจจุบันประเทศของเราประสบปัญหามากมาย รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำที่ละเมิดหลักศาสนาฝ่าฝืนกฎหมาย ขาดจิตสำนึก และมองไม่เห็นความเดือดร้อนของคนอื่น การเข้าสู่เดือนรอมฎอนจึงเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พวกเราจะได้เชิญชวนผู้ที่กระทำผิดเหล่านั้น ให้ละเว้นการกระทำดังกล่าว หันมาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในเดือนอันประเสริฐนี้ เพื่อสร้างผลบุญให้กับตนเองและนำความสันติสุขคืนสู่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ววัน

ในนามของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขออวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจ ในเดือนอันสำคัญอย่างเต็มกำลัง อยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ…”

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน