แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ประชุมมอบนโยบายกำชับการปฏิบัติห้วงเดือนรอมฎอน เน้นย้ำประสานการทำงานอย่างครอบคลุม ปิดช่องว่างการก่อเหตุ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมมอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติห้วงเดือนรอมฎอน เน้นย้ำประสานการทำงานทุกภาคส่วนดูแลพื้นที่ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด ปรับพื้นที่จุดตรวจ ด่านตรวจความมั่นคง ให้เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนห้วงเดือนรอมฎอน ให้สามารถที่จะประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งวาระที่ได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อปรับทิศทาง แนวทางในการปฏิบัติงานให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเหตุความรุนแรงน้อยลง เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ฉะนั้นการปฏิบัติของทุกภาคส่วนจะสามารถมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ๆนั้นทุกส่วนต้องมีความเข้าใจในนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบให้ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของแต่ละส่วนนั้นสิ่งที่สำคัญคือ การส่งต่อนโยบาย ข้อมูลข่าวสารลงไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชา น้องๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าแนวให้เข้าใจในเจตนารมณ์ เข้าถึงทุกข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และสามารถนำไปปฏิบัติได้ให้ตรงกับความต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ที่ผ่านมาเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้ทุกหน่วยได้ปรับแนวทาง กลยุทธ์ในการทำงาน นำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน ย้ำเตือนให้การปฏิบัติงานทุกภารกิจมีต้องความรอบคอบมากยิ่งขึ้น อย่าละเลยต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น คำนึงอยู่เสมอว่า เหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถจะเกิดได้ทุกเมื่อ

ทั้งนี้ ด้วยในห้วงเดือนเมษายน 2565 เป็นเดือนรอมฏอน เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งมักมีกลุ่มผู้บิดเบือนที่สร้างความเชื่อที่ผิด แสวงโอกาสในการก่อเหตุรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และสร้างความเดือดร้อน ด้วยการบ่อนทำลายต่อระบบเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภค เพื่อให้พี่น้องมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติในห้วงเดือนรอมฎอน โดยให้ทุกหน่วยได้ประสานการทำงานทั้งทหาร กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการ ดูแลพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย สามารถที่จะประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ ปรับด่านตรวจ/จุดตรวจต่างๆ เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง ในส่วนของด่านตรวจถาวร 23 ด่าน หากมีเหตุจำเป็นต้องตรวจสอบสตรีมุสลิม ให้ใช้เจ้าหน้ำที่สตรีในการตรวจสอบเท่านั้น การปฏิบัติต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้องมีเงื่อนไข ไม่สร้างความกดดันให้ประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และร้านค้าในพื้นที่ในห้วงเดือนรอมฎอน ห้ามจุด และจ้าหน่ายประทัดโดยเด็ดขาด

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน