วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สบงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 จำนวน 160 คน ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่าง วันที่ 6-21 มิถุนายน 2562 โดยมีนางอริสลา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. นายจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และนราธิวาส ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ร่วมกับกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลที่มีต่อชาวไทยมุสลิมด้วยการสนับสนุนให้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ขอต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ถือว่าท่านทั้งหลายคือแขกของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าท่านจะมีเชื้อสายอะไร หรือนับถือศาสนาอะไร เรา คือ พี่น้องที่อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ศาสนาของเราไม่ได้สอนให้เราเกิดความแตกแยกกัน แต่อาจจะเกิดจากความศรัทธาที่ต่างกัน เราทุกคนจะต้องช่วยกันส่งเสริมไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตาม โดยทุกท่านที่จะเดินทางไปนั้น เรามีเป้าหมายร่วมกันคือเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิที่พี่น้องมุสลิมมุ่งหวังจะได้ประกอบศาสนกิจทุกประการ เพื่อให้ลุล่วงตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ในนามของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพี่น้องประชาชน จึงได้เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ทุกคนกำลังดำเนินการนั้นไม่ได้ทำเพื่อภาครัฐและหน่วยงานใด แต่เราทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สามารถดำรงอยู่ได้ในแผ่นดินอย่างสงบสุขต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นกิจกรรมอำนวยความสะดวก และส่งตัวผู้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปี 2562 ซึ่งผู้เดินทางจะออกเดินทางจาก ศอ.บต. เพื่อเดินทางไปยังสนามนานาชาติหาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปยังนครมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยจะพำนัก ณ นครมาดีนะห์ เพื่อปฏิบัติศาสนากิจและเยือนสถานที่สำคัญ ๆ ทางศาสนา เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจอุมเราะห์ ที่ทุกคนมุ่งหวังเมื่อเดินทางเข้าสู่นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยจะพำนัก ณ นครเมกกะเพื่อปฏิบัติศาสนากิจและเยือนสถานที่สำคัญๆทางศาสนา เป็นเวลา 8 วัน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ผู้เดินทางจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยสวัสดิภาพ

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน