เลขาธิการ ศอ.บต. มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี” ศรี จชต. แด่พระสงฆ์ อิหม่าม ครู และประชาชนเสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่

วันนี้ (5 กันยายน 2561) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พระสงฆ์ อิหม่าม และครูดี ศรี จชต. รวมถึงมอบรางวัลหมู่บ้านพหุวัฒนธรรมดีเด่น พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมต้นแบบ ในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี” ศรี จชต. ประจำปี 2561 โดยมีพระสงฆ์ เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 15 รูป อิหม่ามเข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 15 และครู ที่ผ่านการคัดเลือก ครูดี ศรี จชต. เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ 42 คน หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมดีเด่น 4 รางวัล และมอบรางวัลหมู่บ้านพหุวัฒนธรรมดีเด่น จำนวน 4 รางวัล มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านพหุวัฒนธรรมต้นแบบ จำนวน 11 ชุมชน

สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บริเวณสนามหญ้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พระสงฆ์ ที่จำพรรษายาวนานที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อิหม่าม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมส่งเสริม “ครูดี ศรี จชต.” ซึ่งเป็นผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศมาแล้ว

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ ศอ.บต. ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ เพราะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นบุคคลที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความตั้งใจต่อการทำงาน มีความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละเวลามาโดยตลอด ในนามรัฐบาล โดย ศอ.บต. ถือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกคน และ ศอ.บต. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ต่อทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุข ตามผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายที่ทาง ศอ.บต. ได้กำหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอาไว้

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

1

.

4

แบ่งปัน