เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบจุฬาราชมนตรี เพื่อขอคำแนะนำ และคำโอวาททางการเมือง เพื่อเป็นแนวทางการเดินหน้าเปิดตัวแนะนำนโยบายพรรค และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาชาติ ส่วนหน้าบ้านควนสันติ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ การใช้ภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นสิทธิของความเป็นพลเมือง การจัดสวัสดิการและระบบบำนาญแห่งชาติสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งอย่างน้อยเมื่อเกษียณ หรือมีอายุ 60 ปี จะต้องมีรายได้พอเลี้ยงชีพ หรือไม่ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำหรือประมาณ 3,000 บาท การนำระบบงาน (computer system) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมให้ศาสนาทุกศาสนามีความเท่าเทียมกัน

รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและแยกแยะประเด็นการเมืองออกจากเรื่องศาสนาและการศึกษา ไม่ควรนำเรื่องศาสนามาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแต่นักการเมืองต้องมีการศึกษาและต้องมีศาสนาเพื่อสอนหรือกล่อมเกลาให้ปุถุชนต้องระลึกรู้ถึงความดีความงาม ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน

นอกจากนี้ ยังได้ไปสนทนากับ นายลาติฟ อุมาสะ ผู้จัดการโรงเรียนดารุสสลาม และอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดที่มีและกระจายแพร่หลายในพื้นที่อย่างเข้มข้น และเริ่มกระจายตัวเข้าสู่สังคมปฐมวัย

 

ที่มา : MGR Online

แบ่งปัน