วันที่ 7 ก.พ. 2563 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของบ้านนากอ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่ง ศอ.บต. ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บ่อน้ำร้อน โดยจะเน้นให้มีต้นไม้ที่เป็นร่มเงา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างอาคารที่พักให้เป็นแบบศิลปมาลายู ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย อีกด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในระหว่างการเยี่ยมชมการดำเนินงานก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่า บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่นี้ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะพื้นที่แห่งนี้ นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีชาติพันธุ์อันหลากหลาย เพราะพื้นที่แห่งนี้มีทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน และโอรังอัสลี (ชนเผ่ามานิ) อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยอยากให้ทุกคนร่วมกันรักษาธรรมชาติ เราจะต้องเร่งปลูกต้นไม้มีความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะดุดตาแก่ประชาชนต่างพื้นที่ให้มีความสนใจ โดยจะนำความโดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รู้ถึงความมหัศจรรย์ของพื้นที่

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. เร่งผลักดันให้ชุมชนรอบ ๆ บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ประมาณ 400 ครัวเรือน จะต้องมีอาชีพที่มั่นคง เพราะเป้าหมายหลัก คือ คนในพื้นที่จะต้องมีชีวิต และการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาล โดย ศอ.บต. ร่วมกับชุมชนบ้านนากอเตรียมผลักดันบ่อน้ำร้อน และน้ำตกแห่งใหม่นี้ เข้าสู่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติดังเดิม และคงความเป็นเอกลักษณ์น้ำตกอย่างแท้จริง ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

5

.

6

แบ่งปัน