ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อับดุลอาซิส บินอะหมัด ซัลฮาน เลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติ แห่งซาอุดีอาระเบีย พร้อมคณะ ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นการ และร่วมถึงการส่งเสริมและการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงรับฟังแนวทางการบริหารงานขององค์กร

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บทบาทของ ศอ.บต. ในฐานะองค์กรพิเศษที่ดูแล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 11 ประเภท ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน ดร.อับดุลอาซิส บินอะหมัด ซัลฮาน เลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติ แห่งซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในบทบาทการทำงานขององค์กรจะส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเด็กกำพร้า และการช่วยเหลือด้านการกุศลต่าง ๆ ดังนั้นหาก ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการทุนสนับสนุนก็พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านมา พบว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา ในอนาคตหากซาอุดิอาระเบียมีทุนการศึกษาก็สามารถทำ MOU กับ ศอ.บต. เพื่อร่วมกันผลักดันให้เยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้คณะเลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติ แห่งซาอุดีอาระเบีย ผู้บริหาร ศอ.บต. และผู้แทนสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมพบปะกับผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประเด็นการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งคณะเลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ชื่นชมผู้แทนโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับการสอนศาสนาที่ควบคู่กับการสอนสามัญ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักศาสนาในการเนินชีวิตและสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน