วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลาท้องถิ่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 14.00 น. ณ กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ คณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฮัจย์แห่งประเทศไทย นำโดยร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี อนุกรรมการ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) กับรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบีย โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยหลายประเด็น อาทิเช่น การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในช่วงมะชาเอรของปีที่ผ่านมา แนวทางการจัดการขนส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยในปีนี้ การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการจัดหาที่พักและการบันทึกข้อมูลการเช่าที่พักและข้อมูลจำเป็นอื่นๆ ลงในระบบออนไลน์ (E-Haj) และประเด็นอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองยังได้มอบหนังสือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ เพื่อขอบคุณกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบีย ที่ได้อำนวยความสะดวกและดูแลผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยเป็นอย่างดีในปี 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ในฐานะผู้แทนของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของประเทศไทยในปี 2560 (ฮ.ศ.1438) ที่ผ่านมาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีทุกประการ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายซาอุดีอาระเบียจึงไม่มีประเด็นที่จะเรียกร้องจากฝ่ายไทยแต่อย่างใด แต่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ 3 ประเด็น ดังนี้

1. เนื่องจากปีนี้ซาอุดีอาระเบียมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับสินค้าและบริการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการมาประกอบพิธีฮัจย์ด้วย

2. ซาอุดีอาระเบียมีข้อกำหนดเพิ่มเติม 2 ประการเพื่อให้ทุกประเทศปฏิบัติ ดังนี้
      2.1 การดำเนินการทุกอย่างเกี่ยวกับฮัจย์ทั้งหมดต้องบันทึกลงในระบบออนไลน์ (E-Haj) เท่านั้น
      2.2 การชำระเงินทุกรายการต้องผ่านระบบออนไลน์

3. การดำเนินการเกี่ยวกับฮัจย์ทุกเรื่องต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นี้

 

27356062

.

27337026

.

27503174

แบ่งปัน