al-quran

ที่เรือนจำจังหวัดระนอง นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ชนะเลิศจากการแข่งขันอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และตอบปัญหาศาสนาอิสลามของผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำจังหวัดระนอง โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการศาสนาอิสลามจังหวัดระนอง

ทั้งนี้ นายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดระนอง จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง โดยนำหลักคำสอนแต่ละศาสนามาพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง สำหรับศาสนาอิสลามได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการศาสนาอิสลามจังหวัดระนอง มาปฏิบัติศาสนกิจให้ผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลามให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันเรือนจำจังหวัดระนอง มีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของศาสนาอิสลาม และยังไม่สามารถอ่านคัมภีร์อัลกุรอานได้ ซึ่งใช้เป็นธรรมนูญชีวิต ทางเรือนจำจังหวัดระนอง จึงได้มีการประสานกับคณะกรรมการศาสนาอิสลามจังหวัดระนอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา และหลักการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกต้องแก่ผู้ต้องขังมุสลิม

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน