เมืองมาดีนะห์ในซาอุฯ ขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวเป็น 24 ชั่วโมง ห้ามการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สำหรับบางเขตภายในเมืองมาดีนะห์ ดังนี้ คือ Al-Shuraybaat, Bani Zufr, Qurbaan, Al-Jum’a, และพื้นที่บางส่วนของเขต Iskaan และ Bani Kudr
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันนี้ (เสาร์ที่ 28 มี.ค. 2563) เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้ออกนอกเคหะสถานได้ระหว่างเวลา 06.00 น. – 15.00 น. เฉพาะเพื่อการรับบริการด้านสาธารณสุข และการซื้อสิ่งของเพื่อการอุปโภค/บริโภคภายในเขตพื้นที่เท่านั้น.

แบ่งปัน