มัสยิดนูรุนยากีน จดทะเบียนเลขที่ 25/2518 หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 เริ่มทำการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 บนที่ดินของนายสะลัยมาน มะหะหมัด (ผู้วากัฟ) และที่ดินบางส่วนจากพี่น้องมุสลิมในชุมชนได้ร่วมกันซื้อเพื่อทำการวากัฟในการสร้างมัสยิดนูรุนยากีนด้วย นอกจากนี้ยังมีที่ดินของนายฮูเซ็น หรือเปาะจิฮูเซ็น(ไม่มีบุตร) ซึ่งท่านได้ยกที่ดินให้แก่นางยูเบาะห์ นางยาลานุห์ นายสามีน และนางมาเราะห์ทั้งหมดจึงร่วมกันได้วากัฟ (อุทิศ) ที่ดินของนายฮูเซ็นให้กับมัสยิดนูรุนยากีน และท่านอิหม่ามอับดุลเลาะห์ ถนอมรัฐ อิหม่ามประจำมัสยิดในขณะนั้นได้อุทิศที่ดินบางส่วนเพื่อทำสุสาน (กุโบร์)

ในช่วงแรกมัสยิดนูรุนยากีนถูกสร้างเป็นอาคารไม้ ตั้งอยู่ริมคลองพระอุดม ใช้ในการปฎิบัติศาสนกิจประจำวัน, ละหมาดวันศุกร์ และใช้ประกอบกิจกรรมของมัสยิด ขณะนั้นมีสัปปุรุษประมาณ 60 หลังคาเรือน ต่อมาปี พ.ศ. 2510 ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทำให้มัสยิดเกิดทรุดตัวลง ท่านอิหม่ามอับดุลเลาะห์ ถนอมรัฐ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการและสัปปุรุษของมัสยิดเพื่อทำการบูรณะมัสยิด ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยในการบูรณะมัสยิดเพราะมัสยิดทรุดโทรมมาก จึงมีมติสร้างมัสยิดเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ชั้นบนใช้ประกอบศาสนกิจ ส่วนชั้นล่างใช้เป็นสถานที่เรียนศาสนาของเยาวชนในหมู่บ้าน ขณะนั้นประชากรของมัสยิดนูรุนยากีนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

dsc00133

 

ต่อมามัสยิดเกิดทรุดโทรมลงอีกครั้งและไม่สามารถรองรับจำนวนของผู้ที่มาประกอบศาสนกิจได้ ท่านอิหม่าม คณะกรรมการ และสัปปุรุษจึงลงมติให้สร้างมัสยิดหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น เพื่อรองรับประชากรมุสลิมในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น ในการนี้พี่น้องสัปปุรุษได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างมัสยิดในครั้งนี้ โดยในปี พ.ศ. 2536 มัสยิดนูรุนยากีนได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานวางศิลารากฐานของมัสยิด มัสยิดนูรุนยากีนออกแบบโดยวิศวกรชาวบางบัวทอง เนื้อที่ในการก่อสร้าง 200 ตารางวา ตัวมัสยิด กว้าง 10 วา ยาว 20 วา สามารถร้องรับผู้มาประกอบศาสนกิจได้ 700 กว่าคน นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี แล้วที่พี่น้องมุสลิมได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบศาสนกิจและได้มีการปรับปรุงต่อเติมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมัสยิดนูรุนยากีนมีท่านอิหม่ามฮับ อาดำ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด อาจารย์อำนาจ มะหะหมัด เป็นคอเต็บ และนายฮับดอรอมาน ถนอมรัฐ เป็นบิหลั่น และกรรมการมัสยิดอีก 12 ท่าน

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาชื่อว่า โรงเรียนธรรมโจน์พินิจพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้จดทะเบียนถูกต้องทำการสอนในระดับฟัรฎูอีน และเอี๊ยะดาดีย์ โดยมีท่านอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยากีนเป็นผู้ดำเนินการสอนทั้งภาษามาลายู อาหรับ มีนายฮูเซ็น มะหะหมัด เป็นครูใหญ่ นายชัยญะ เซ็ก เป็นประธานการศึกษา เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมให้กับเยาวชน ซึ่งทางมัสยิดและทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย

 

dsc00164

.

dsc00158-copy

.

dsc00155-copy

.

dsc00172-copy

.

dsc00137-copy

.

dsc00142

.

dsc00153

.

dsc00152