วัฒนธรรมยะลา จัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจศิลปินถิ่นใต้” สืบสานภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชาวยุโป

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจศิลปินถิ่นใต้” ภายใต้งาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบ” ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 เพื่อช่วยเหลือศิลปินและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปินในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายหวังหะมะ บือนา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าโอทอป การสาธิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมช่างฝีมือพื้นบ้าน และการแสดงดนตรีเยาวชน

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย รวมใจศิลปินถิ่นใต้” ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการนำมิติวัฒนธรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าบริการทางวัฒนธรรม รวมถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสาธิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้นด้วยความรัก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เกิดความรัก ผูกพัน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดยะลา ให้สามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสืบไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง

pnoht600915001027404_15092017_082706

pnoht600915001027405_15092017_082706

แบ่งปัน