1 2 3

เปิดตัวการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บรรยายเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับความห่วงใยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” ในงานสัมมนาเปิดตัวการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนา ๒๒๒ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร

แบ่งปัน